O nas

 

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos” zostało zarejestrowane w czerwcu 2004 roku. Organizacja skupia młodych ludzi Romów i nie-Romów, studentów i magistrów rożnych dziedzin takich jak pedagogika, socjologia, filologia, sztuka czy dziennikarstwo, zainteresowanych działalnością na rzecz społeczności romskiej. Zadania podejmowane przez Harangos ogniskują się wokół kwestii edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez edukację chcemy zmniejszyć dystans dzielący Romów i nie Romów. Włączając się do współpracy z różnymi środowiskami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi chcemy poprawić ogólną sytuację Romów, a także przyczynić się do zmiany negatywnych stereotypów i uprzedzeń w stosunku do nich.

Naszym celem jest między innymi:

Upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Romów.

Inicjowanie i realizowanie zadań edukacyjno-kulturalnych na rzecz społeczności romskiej.

Planowanie i realizowanie przy współpracy z nauczycielami, pomocy edukacyjnej dla dzieci romskich, w celu podniesienia poziomu nauczania.

Organizowanie pomocy finansowej w formie stypendiów dla młodzieży romskiej.

Współpraca z organizacjami  działającymi w Polsce i poza jej granicami, których celem będzie wymiana doświadczeń i organizowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych

Działanie w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, angażowanie się w przedsięwzięcia mające na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe, narodowe, kolor skóry czy religię.

Wybrane działania Stowarzyszenia:

-Pierwszym projektem RSO „Harangos” była podjęta na zlecenie Biura Doradczego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i przy Ambasadzie Brytyjskiej ewaluacja edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003.Wyniki naszych badań zostały opublikowane w formie raportu. Znajomość kultury i języka romani pozwoliła na uzyskanie szczerych odpowiedzi i rzetelnych wyników od respondentów pochodzenia romskiego.

– Udział w programie Unii Europejskiej  „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2003/2004”

Współpraca z  Małopolskim Towarzystwem Oświatowym przy projekcie„ Czy my się znamy?” Sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w szkole opracowanie multimedialnego pakietu propozycji lekcji dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Treści zawarte w pakiecie miały na celu przybliżenie tematu dyskryminacji, ksenofobii oraz zobrazowanie stereotypów.

-Organizacja Międzynarodowego Dnia Romskiego

Wystawa Artystów Romskich Romani Art Małgorzata Mirga Tas.

-Międzynarodowy plener Roma Art „JAW DIKH – CHODŹ ZOBACZ” w Czarnej Górze

– Jaw Dikh” International Event of Roma Art 2013

-„Romski Pstryk”( 2008-2013)

Warsztaty na temat kultury romskiej  projekt skierowany do nauczycieli, pedagogów oraz instytucji które działają, oraz współpracują ze społecznością romską.

– Integracyjne kolonie dla dzieci, półkolonie ,turnus rehabilitacyjny dla seniorów, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

-Działalność świetlicy integracyjnej Amaro Kher

Staże zawodowe dla Romów

– Udział w posiedzeniach Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie W posiedzeniu udział wzięli m.in. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Partner -Wielokulturowy Dzień Dziecka: Nasz Kraków – Nasza Małopolska

-Partner w projekcie XIII Międzynarodowy Tabor Pamięci (2008 -2015)

-Partner w projekcie unijnym. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.Władza Wdrażająca Programy Europejskie „Nowa droga do lepszego jutra” (2013)

-Konferencja Młodzi Europejczycy upamiętniający Zagładę Romów w czasie II wojny światowej

Organizator: RSO Harangos & ternYpe – International Roma Youth Network. (2013) Kraków,Oświęcim.

Patronat honorowy Jerzy Miller, wojewoda małopolski

-Spotkania z U.S Consulate General w  Krakowie.

-Udział w International Visitor Leadership (IVLP) w U.S.A. na temat „Promoting Human and Civil Rights of Minority Groups” w Waszyngtonie.

Partner w ramach  obchodów Święta Małopolski 2019. Oblicza romskości – historia, pamięć, zagłada. Inicjatywa Dikh He na Bister

Wydawca publikacji ze środków MSWIA

Wydawca filmu pt: ROMSKA ODYSEJA

Film przedstawia najistotniejsze fakty z dziejów Romów począwszy od Indii, poprzez tragedię holocaustu, Ich sytuację w okresie powojennym do czasów współczesnych.
Projekt powstał dzięki dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. WIĘCEJ…

 

 

 

 

 

Harangos  jest członkiem TernYpe .

„TernYpe” to Międzynarodowa Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich skupiająca młodych Romów i nie-Romów z 10 krajów: (Roma Active Albania – Albania, Youth Network for Development – Bułgaria, Amaro Drom e.V – Niemcy, Romaversitas – Węgry, Roma Onlus – Włochy, Roma Education Centre – Słowacja, Ternikalo – Hiszpania, Yag Bari – Hiszpania, RROMA – Macedonia, NevoParadimos- Rumunia, oraz oczywiście Polska,czyli RSO Harangos). Do jej celów należy szerzenie wspólnych inicjatyw aktywizujących i mobilizujących młodzież romską oraz pogłębianie integracji i dialogu międzykulturowego wśród młodych ludzi. Organizacja ta pragnie budować szacunek i współpracę pomiędzy młodzieżą, niezależnie od ich pochodzenia.

 

DIKH HE NA BISTER „Patrz i nigdy nie zapomnij” w j. romskim) – Inicjatywa Pamięci o Zagładzie Romów każdego roku mobilizuje tysiące młodych Romów i nie-Romów z całej Europy.Założone w 2010 r. przez ternYpe, Międzynarodową Sieć Młodzieży Romskiej oraz jej członków i organizacje partnerskie, i jest współorganizowana przez Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Romów i Sinti we współpracy z Radą Europy.

Jak to się zaczęło

Mississipi Consortium for International Development, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach, wystosowały zaproszenie do studentów romskich zamieszkujących teren Polski do uczestnictwa w warsztatach na temat form i metod pracy na rzecz społeczności romskiej.

W listopadzie 2003 roku na warsztatach po raz pierwszy spotkali się młodzi Romowie obecnie stanowiący rdzeń Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harongos. Pomysłodawcami założenia RSO Harongos byli Dyrektor Okręgowego Muzeum w Tarnowie Adam Bartosz oraz Andrzej Mirga etnolog, przewodniczący Grupy Specjalistów ds. Romów przy Radzie Europy.

Spotkanie z Jego Książęca Wysokość Edwardem Windsorem

W związku z Festiwalem Brytyjskim odbywającym się w Krakowie od 2 do 6 listopada 2004 roku do Polski przybył Jego Książęca Wysokość Edward Windsor wraz z małżonka.

RSO Harangos wraz z Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie miało przyjemność zorganizować spotkanie z księciem, które miało miejsce 3 listopada. Książę Edward spotkał się z członkami Harangosa, oglądał także prace artystek pochodzenia romskiego Bogumiły Delimaty i Małgorzaty Mirgii.